Home

Globalisering, digitalisering en toenemende dynamiek maken een continue alertheid van het management op nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk.

Ontwikkelingen in de branche worden sterk beïnvloed door de (on)mogelijkheden van de informatie technologie.

IT is complex én sterk aan vernieuwing onderhevig. Zij vormt bij dé verkeerde keuze een grote risico factor voor het bedrijf.

OPA4IT brengt IT technologie in balans met de bedrijfsdoelstelling, door vraag van bedrijven (OPA) en aanbod van informatie technologie (4IT) op elkaar af te stemmen.

 

Organisatie, Processen en Architectuur

Organisatie en bedrijfsprocessen staan centraal bij het leiden van de onderneming en het behalen van haar doelstellingen.

Structuur, cultuur en media zorgen voor complexiteit bij het verkrijgen en behouden van een eenduidige focus voor het gehele bedrijf.

Dynamiek van deze tijd leidt tot continue veranderende ketenprocessen, waarbij samenwerking en inzicht een steeds belangrijkere factor is, zowel binnen als buiten de bedrijfsgrenzen.

Balans tussen vrijheid (lerende organisatie) en gebondenheid (centrale sturing en richtlijnen) bepalen het succes.

Organisatie ontwikkeling, business proces management (BPM) én Enterprise architectuur (EA) vormen de basis bij het gezamenlijk bepalen van de juiste koers, het in balans brengen van de organisatie en het effectief toepassen van hedendaagse informatie technologie.

OPA4IT adviseert en begeleidt bedrijven bij de continue verandering én de effectieve inzet van IT. Zij maakt daarbij gebruik van een bedrijfsbreed samenwerkingsplatform,